HOME / Užitečné informace / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky kobercomat.sk

§ 1 Všeobecné informácie

1. Obchod KOBERCOMAT.SK prevádzkuje spoločnosť Tiskárna piga.cz sro piga.cz sro, IČO: 03472230, ďalej len Predávajúci.
2. Tieto nariadenia definujú podmienky používania webovej stránky. Užívateľ webových stránok je povinný prečítať si obsah predpisov a súhlasí s ich kúpou.
3. Na všetky zmluvné vzťahy medzi KOBERCOMAT.SK a zákazníkmi sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky. Odchýlky sa prejednávajú, iba ak boli vopred potvrdené medzi predajcom a zákazníkom písomne ​​alebo ak sú stanovené v týchto obchodných podmienkach.
4. Objednávkou sa zákazník zaväzuje poskytnúť úplné a pravdivé osobné údaje. V prípade poskytnutia nepravdivých informácií je zákazník zodpovedný za prípadné škody vyplývajúce z tejto skutočnosti.

§ 2 Uzavretie zmluvy

1. Obrázky prezentované tuup.sk na internete alebo iných médiách, ako aj všetky ostatné produkty, nepredstavujú ponuku v zmysle čl. 534 Občianskeho zákonníka, ale iba z podnetu zákazníka k nákupu. Nákupné ponuky je možné podávať prostredníctvom webovej stránky kobercomat.sk vo forme online formulárov alebo písomne ​​na e-mailovú adresu.
2. Umiestnenie objednávky v internetovom obchode sa rovná prejavu vôle uzavrieť kúpnu zmluvu za podmienok uvedených v týchto predpisoch a v objednávke.
3. Pri uskutočňovaní objednávky sa zákazník zaväzuje zohľadniť celkovú cenu objednávky. Všetky ceny na internete zahŕňajú DPH (20% DPH) a nezahŕňajú náklady na dopravu.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať službu a vykonať objednávku, ak je obsah tovaru v rozpore so zákonom, slušnosťou alebo zásadami spoločenského spolužitia. Obchod si tiež vyhradzuje právo na zmenu cien ponúkaného tovaru, ako aj na zmenu nákladov na doručenie objednaného tovaru.

§ 3 Platba

1. Platbu za objednávky je možné uskutočniť: -
platba vopred tradičným prevodom cez PayU,
- platba na dobierku.

2. Predajca si vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť určité spôsoby platby.

Upozorňujeme, že pri objednávkach nad 125 EUR je potrebná záloha.

§ 4 Dodanie tovaru

1. Objednané produkty zasielame kuriérom alebo po predchádzajúcej dohode osobne vyzdvihneme v kancelárii zákazníckych služieb.
2. Začiatkom lehoty na vybavenie objednávky je zaslanie e-mailu s potvrdením prijatia objednávky na vykonanie. K tomu dôjde po získaní všetkých informácií o objednávke.
3. Čas na vybavenie objednávky produktov ponúkaných na webe kobercomat.sk je 3 pracovné dni.
4. Náklady na doručenie sa počítajú pre každú objednávku zvlášť a sú uvedené v konfigurátore.

§ 5 Poškodenie spôsobené pri preprave

1. Kupujúci by mal skontrolovať stav zásielky v okamihu jej prevzatí od kuriéra. Ak zistíte, že je obsah poškodený alebo sú viditeľné stopy otvorenia, nepotvrdzujte prevzatie zásielky a požiadajte kuriéra o spísanie protokolu o poškodení.
2. Zákazník je povinný čo najskôr informovať obchod o pokuse o doručenie poškodenej zásielky.

§ 6 Obmedzenie zodpovednosti

1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za absenciu nepretržitého prístupu k e-shopu a rýchlosť fungovania systému, ako aj za technické a elektronické chyby vzniknuté v priebehu podávania zákazky, ak sú príčinou ich vzniku faktory, na ktoré nemá obchod vplyv.

§ 7 Právo na odstúpenie od podmienok zmluvy

Poučenie o odstúpení od zmluvy

§ 8 Reklamácia

1. Predávajúci poskytuje 12-mesačnú záruku na ponúkané výrobky. Táto lehota platí od dňa dodania výrobku zákazníkovi.
2. Predávajúci dodáva návod na montáž výrobku. Nedodržanie pokynov obsiahnutých v návode vylučuje možnosť reklamácie výrobku.
3. Kupujúci je povinný ihneď po zistení nesúladu služby so zmluvou nahlásiť písomnú reklamáciu na e-mailovú adresu: info@kobercomat.sk
4. Podkladom pre reklamáciu nemôžu byť drobné odchýlky dodávaného výrobku od výrobku ponúkaného na internetovej stránke. Za nepodstatné odchýlky sa považujú drobné rozdiely vo farbe, mierne rozdiely vo formáte, type a kvalite podkladu. Týmto výnimkám sa počas výrobného procesu nedá vyhnúť a farebné rozdiely môžu byť spôsobené nastavením monitora používateľa. Predmetom reklamácie nemôže byť tiež spôsob rozdelenia materiálu, ak kupujúci nenavrhol atypické rozdelenie pri vytváraní objednávky.
5. Predávajúci je povinný prerokovať reklamáciu v priebehu 14 dní od jej oznámenia.
6. V prípade, že dodaný tovar bude považovaný ako nesúladný so zmluvou, tzn. má vadu, ktorá znižuje jeho hodnotu alebo úžitkové vlastnosti alebo bol tovar vydaný v neúplnom stave, má kupujúci právo požadovať uvedenie výrobku do stavu v súlade so zmluvou, a to prostredníctvom bezplatnej opravy, výmeny výrobku za nový alebo v prípade, že takáto možnosť neexistuje – vrátenia zaplatenej sumy za objednávku.
7. Predávajúci má právo požadovať od zákazníka vrátenie chybného tovaru.
8. Predmetom reklamácie môže byť výhradne iba tovar v stave, v ktorom bol dodaný. V prípade zistenia technických vád fototapety po jej nalepení reklamácia nebude uznaná.
9. Škody vzniknuté v dôsledku nesprávnych alebo so zmluvou nekompatibilných krokov nie sú podkladom pre uplatnenie nárokov voči predávajúcemu.

§ 9 Odstúpenie od podmienok zmluvy zo strany predávajúceho

1. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od podmienok zmluvy bez možnosti nároku na náhradu škody zo strany zákazníka v lehote do 7 dní od jej uzavretia v prípade, že sa vyskytli okolnosti nezávislé na vôli predávajúceho, ktoré nebolo možné predpokladať. Podkladom pre odstúpenie v stanovenej lehote je tiež zásah do štruktúry obchodu tretími osobami, čoho dôsledkom došlo k zmenám funkčnosti, parametrov servisu a mechanizmu vytvárania objednávok a ceny.


§ 10 Zásady ochrany súkromia a ochrana osobných údajov

1. Správcom databázy osobných údajov poskytovaných zákazníkmi obchodu v súvislosti s objednávkami je predávajúci.
Osobné údaje sa používajú na účely plnenia kúpnej zmluvy, a preto môžu byť poskytnuté obchodným partnerom, subjektom zodpovedným za realizáciu finančných transakcií a dodávky objednaných výrobkov. Zákazníci majú právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu. Údaje sú poskytované dobrovoľne.
2. Zákazníci majú možnosť:
– overiť alebo opraviť údaje zaslaním e-mailovej správy na adresu info@kobercomat.cz
– požiadať o prevod, opravu, obmedzenie spracovania údajov a vymazanie údajov. V každom prípade kontaktujte predávajúceho prostredníctvom e-mailu: info@kobercomat.cz
3. Zákazníci, ktorí sa prihlásili k odberu newslettera, majú možnosť:
- zweryfikuj lub popraw dane, wysyłając e-mail na adres info@kobercomat.cz.
- automatyczne wypisanie się z newslettera poprzez kliknięcie w link w stopce wysłanej wiadomości.

§ 11 Záverečné ustanovenia

1. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia, sa uplatňujú ustanovenia občianskeho zákonníka alebo iné právne ustanovenia týkajúce sa fungovania webových stránok a internetových obchodov.
2. KOBERCOMAT.SK si vyhradzuje právo na zmeny v tomto Prevádzkovom poriadku.