1. HOME
  2. /
  3. Užitečné informace
  4. /
  5. Obchodné podmienky

Obchodné podmienky kobercomat.sk

§ 1 Všeobecné informácie

1. Obchod KOBERCOMAT.SK prevádzkuje spoločnosť Český tisk s.r.o., Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, DIČ (DPH): CZ17658187, IČO: 17658187, Spisová značka: C 90758/KSOS, ďalej len Predávajúci.
2. Tieto nariadenia definujú podmienky používania webovej stránky. Užívateľ webových stránok je povinný prečítať si obsah predpisov a súhlasí s ich kúpou.
3. Na všetky zmluvné vzťahy medzi KOBERCOMAT.SK a zákazníkmi sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky. Odchýlky sa prejednávajú, iba ak boli vopred potvrdené medzi predajcom a zákazníkom písomne ​​alebo ak sú stanovené v týchto obchodných podmienkach.
4. Objednávkou sa zákazník zaväzuje poskytnúť úplné a pravdivé osobné údaje. V prípade poskytnutia nepravdivých informácií je zákazník zodpovedný za prípadné škody vyplývajúce z tejto skutočnosti.

§ 2 Uzavretie zmluvy

1. Obrázky prezentované tuup.sk na internete alebo iných médiách, ako aj všetky ostatné produkty, nepredstavujú ponuku v zmysle čl. 534 Občianskeho zákonníka, ale iba z podnetu zákazníka k nákupu. Nákupné ponuky je možné podávať prostredníctvom webovej stránky kobercomat.sk vo forme online formulárov alebo písomne ​​na e-mailovú adresu.
2. Umiestnenie objednávky v internetovom obchode sa rovná prejavu vôle uzavrieť kúpnu zmluvu za podmienok uvedených v týchto predpisoch a v objednávke.
3. Pri uskutočňovaní objednávky sa zákazník zaväzuje zohľadniť celkovú cenu objednávky. Všetky ceny na internete zahŕňajú DPH (20% DPH) a nezahŕňajú náklady na dopravu.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vykonať službu a vykonať objednávku, ak je obsah tovaru v rozpore so zákonom, slušnosťou alebo zásadami spoločenského spolužitia. Obchod si tiež vyhradzuje právo na zmenu cien ponúkaného tovaru, ako aj na zmenu nákladov na doručenie objednaného tovaru.

§ 3 Platba

1. Platbu za objednávky je možné uskutočniť:
– platba vopred tradičným prevodom cez PayU,
– klasickým bankovým prevodom na číslo účtu: 123-9077870267/0100
– platba na dobierku.

2. Predajca si vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť určité spôsoby platby.

Upozorňujeme, že výška platby na dobierku by nemala presiahnuť 141 EUR. Objednávky nad túto sumu musia byť zaplatené v plnej výške pred začatím procesu plnenia.

§ 4 Dodanie tovaru

1. Produkty sú zasielané z Poľska.
2. Objednané produkty zasielame kuriérom alebo po predchádzajúcej dohode osobne vyzdvihneme v kancelárii zákazníckych služieb.
3. Začiatkom lehoty na vybavenie objednávky je zaslanie e-mailu s potvrdením prijatia objednávky na vykonanie. K tomu dôjde po získaní všetkých informácií o objednávke.
4. Čas na vybavenie objednávky produktov ponúkaných na webe kobercomat.sk je 3 pracovné dni.
5. Náklady na doručenie sa počítajú pre každú objednávku zvlášť a sú uvedené v konfigurátore.

§ 5 Poškodenie spôsobené pri preprave

1. Kupujúci by mal skontrolovať stav zásielky v okamihu jej prevzatí od kuriéra. Ak zistíte, že je obsah poškodený alebo sú viditeľné stopy otvorenia, nepotvrdzujte prevzatie zásielky a požiadajte kuriéra o spísanie protokolu o poškodení.
2. Zákazník je povinný čo najskôr informovať obchod o pokuse o doručenie poškodenej zásielky.

§ 6 Obmedzenie zodpovednosti

1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za absenciu nepretržitého prístupu k e-shopu a rýchlosť fungovania systému, ako aj za technické a elektronické chyby vzniknuté v priebehu podávania zákazky, ak sú príčinou ich vzniku faktory, na ktoré nemá obchod vplyv.

§ 7 Právo na odstúpenie od podmienok zmluvy

Poučenie o odstúpení od zmluvy

§ 8 Reklamácia

1. Predávajúci poskytuje 24-mesačnú záruku na ponúkané výrobky. Táto lehota platí od dňa dodania výrobku zákazníkovi.
2. Predávajúci dodáva návod na montáž výrobku. Nedodržanie pokynov obsiahnutých v návode vylučuje možnosť reklamácie výrobku.
3. Kupujúci je povinný ihneď po zistení nesúladu služby so zmluvou nahlásiť písomnú reklamáciu na e-mailovú adresu: info@kobercomat.sk
4. Podkladom pre reklamáciu nemôžu byť drobné odchýlky dodávaného výrobku od výrobku ponúkaného na internetovej stránke. Za nepodstatné odchýlky sa považujú drobné rozdiely vo farbe, mierne rozdiely vo formáte, type a kvalite podkladu. Týmto výnimkám sa počas výrobného procesu nedá vyhnúť a farebné rozdiely môžu byť spôsobené nastavením monitora používateľa. Predmetom reklamácie nemôže byť tiež spôsob rozdelenia materiálu, ak kupujúci nenavrhol atypické rozdelenie pri vytváraní objednávky.
5. Predávajúci je povinný prerokovať reklamáciu v priebehu 14 dní od jej oznámenia.
6. V prípade, že dodaný tovar bude považovaný ako nesúladný so zmluvou, tzn. má vadu, ktorá znižuje jeho hodnotu alebo úžitkové vlastnosti alebo bol tovar vydaný v neúplnom stave, má kupujúci právo požadovať uvedenie výrobku do stavu v súlade so zmluvou, a to prostredníctvom bezplatnej opravy, výmeny výrobku za nový alebo v prípade, že takáto možnosť neexistuje – vrátenia zaplatenej sumy za objednávku.
7. Predávajúci má právo požadovať od zákazníka vrátenie chybného tovaru.
8. Predmetom reklamácie môže byť výhradne iba tovar v stave, v ktorom bol dodaný. V prípade zistenia technických vád fototapety po jej nalepení reklamácia nebude uznaná.
9. Škody vzniknuté v dôsledku nesprávnych alebo so zmluvou nekompatibilných krokov nie sú podkladom pre uplatnenie nárokov voči predávajúcemu.

§ 9 Odstúpenie od podmienok zmluvy zo strany predávajúceho

1. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od podmienok zmluvy bez možnosti nároku na náhradu škody zo strany zákazníka v lehote do 7 dní od jej uzavretia v prípade, že sa vyskytli okolnosti nezávislé na vôli predávajúceho, ktoré nebolo možné predpokladať. Podkladom pre odstúpenie v stanovenej lehote je tiež zásah do štruktúry obchodu tretími osobami, čoho dôsledkom došlo k zmenám funkčnosti, parametrov servisu a mechanizmu vytvárania objednávok a ceny.


§ 10 Zásady ochrany súkromia a ochrana osobných údajov

1. Správcom databázy osobných údajov poskytovaných zákazníkmi obchodu v súvislosti s objednávkami je predávajúci.
Osobné údaje sa používajú na účely plnenia kúpnej zmluvy, a preto môžu byť poskytnuté obchodným partnerom, subjektom zodpovedným za realizáciu finančných transakcií a dodávky objednaných výrobkov. Zákazníci majú právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu. Údaje sú poskytované dobrovoľne.
2. Zákazníci majú možnosť:
– overiť alebo opraviť údaje zaslaním e-mailovej správy na adresu info@kobercomat.sk
– požiadať o prevod, opravu, obmedzenie spracovania údajov a vymazanie údajov. V každom prípade kontaktujte predávajúceho prostredníctvom e-mailu: info@kobercomat.cz
3. Zákazníci, ktorí sa prihlásili k odberu newslettera, majú možnosť:
- zweryfikuj lub popraw dane, wysyłając e-mail na adres info@kobercomat.sk.
- automatyczne wypisanie się z newslettera poprzez kliknięcie w link w stopce wysłanej wiadomości.

§ 11 Záverečné ustanovenia

1. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia, sa uplatňujú ustanovenia občianskeho zákonníka alebo iné právne ustanovenia týkajúce sa fungovania webových stránok a internetových obchodov.
2. KOBERCOMAT.SK si vyhradzuje právo na zmeny v tomto Prevádzkovom poriadku.