POUČENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy v lehote 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy končí po
uplynutí 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba, iná ako dopravca, prevezme posledný tovar.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (Český tisk s.r.o., Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel. +420 225 379 377) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy vo forme výslovného
prehlásenia (napríklad list zaslaný poštou, faxom alebo elektronickou poštou).

Na splnenie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, aby ste nám pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
zaslali informáciu o uplatnení vám prislúchajúceho práva.

Dôsledky odstúpenia zmluvy
V prípade odstúpenia od tejto zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré od Vás dostaneme, vrátane nákladov na
dodanie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z Vami zvoleného spôsobu doručenia, iného než
je najlacnejší zvyčajný spôsob doručenia, ktorý ponúkame), a to bezodkladne, a v každom prípade najneskôr do
14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o Vašom rozhodnutí uplatniť Vaše právo na odstúpenie od tejto zmluvy.
Vrátenie platby vykonáme rovnakým platobným spôsobom, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, iba ak by ste
výslovne súhlasili s iným riešením. V každom prípade nebudete hradiť žiadne poplatky v súvislosti s týmto
vrátením. Vrátenie platby môžeme pozastaviť, kým nedostaneme tovar alebo nám nebude doručený doklad o jeho
odoslaní, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Tovar nám, prosím, zašlite späť bezodkladne, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás
informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je splnená, ak tovar odošlete pred uplynutím 14 dňovej lehoty.
Nenesieme náklady spojené s vrátením tovaru. Nesiete iba zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru vyplývajúce z
jeho používania iným spôsobom, než je to potrebné na určenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je vylúčené v týchto prípadoch:

  • zmlúv, v ktorých je predmetom plnenia neprefabrikovaný tovar, vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa
    alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb,
  • zmlúv, v ktorých je predmetom plnenia tovar dodaný v zapečatenom obale, ktorý po otvorení obalu
    nemožno vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený.

VZOR TLAČIVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:
(Tlačivo vyplňte a pošlite iba v prípade, že si prajete odstúpiť od zmluvy)
– Adresát: Paxy - Český tisk s.r.o., Bytčická 76, P.O. BOX 5, 01681 Žilina
– Ja/my(*) týmto informujem/informujeme(*) o mojom/našomodstúpení od kúpnej zmluvy nasledujúceho tovaru(*)
zmluvy o dodaní nasledujúceho tovaru(*) zmluvy o dielo spočívajúce v prevedení nasledujúceho tovaru(*)/o poskytovaní
nasledujúcich služieb(*)
– Dátum uzavretia zmluvy(*)/prevzatia(*)
– Meno a priezvisko spotrebiteľa(ov)
– Adresa spotrebiteľa(ov)
– Podpis spotrebiteľa(ov) (v prípade, že tlačivo je zaslané v papierovej forme)
– Dátum
(*) Nepotrebné preškrtnite.